Muziekles van Barend Schipper, telefoon 06-24601709

Welke muzieklessen?  

Bij Barend Schipper krijg je zangles, pianoles en keyboardles. Hij geeft aangepaste muzieklessen voor alle leeftijden en voor alle niveaus: er zijn muzieklessen voor kinderen, voor volwassen amateur musici en ook voor beroeps musici. Barend geeft ook les in componeren en improviseren en in dirigeren van koren.   

Hoe geeft Barend les en in welke stijlen?  

In de muzieklessen sta je als leerling natuurlijk centraal. Barend is een op leerlingen gerichte leraar en musicus. Hierdoor kan hij zich bij je spel of je zingen goed inleven in jouw wensen. Bij de opbouw van je techniek en expressie houdt hij rekening wat je kunt en past hij zich snel aan. Ook kan hij goed meegaan met jouw smaak voor muziek. Hij is thuis in vele muziekstijlen: pop, rock,  jazz (lichte muziek), klassiek, en muziek uit verschillende werelddelen. Hij heeft in al deze stijlen al jaren lesgegeven en heeft er op professionele podia mee opgetreden. In de CDs die hij nu van zijn eigen muziek maakt, brengt Barend als pianist, zanger en componist veel stijlen in een stuk samen.          

Wat is zijn achtergrond?   

Barend studeerde piano, zang, componeren en dirigeren op conservatoria in binnen- en buitenland. Hij geeft professioneel zang-, piano- en keyboardles sinds zijn 18de jaar, en treedt ook professioneel op als pianist, zanger, componist sinds die leeftijd. Hij groeide op in een gezin waarin zowel muziek als lesgeven hem omringde: zijn vader en moeder speelden beiden piano en zijn vader gaf pedagogiek en didactiek aan de Minerva kunstacademie en leraar opleiding in Groningen. Zijn moeder regisseerde amateur theater en operette, zowel van lagere en middelbare scholen als van volwassenen .   

Hoe krijg je les en wat is de sfeer van de les?   

Muziek is creatief en persoonlijk. In de les bouw je gaandeweg en ontspannen naar een aanpak die het beste bij je past. Dit kan met en ook zonder noten. Dit kan met bestaande muziek en ook met je eigen muzikale fantasie: gewoon wat bij je past en wat je leuk vindt. Het is fijn als je ontdekt waar je voorkeur naar uitgaat. Welke muzikale mogelijkheden binnen in je schuilen. Barend is hierop ingesteld en is in staat dit naar boven te halen en daarna hier ook op voort te bouwen. Je krijgt dus gaandeweg je eigen op jouw persoon gerichte les.    

Muziekles: ontwikkelen van binnenuit   

Zo ontwikkelt jouw muziek zich stap voor stap naar je mogelijkheden. Naar jouw voorkeur van aanpak en je muzieksmaak.  Zo ontwikkel je capaciteiten waar je enthousiast door wordt. Vanuit de energie, het plezier en humor die hierbij ontstaat, klinkt muziek natuurlijk fijn: expressie en spel. Het is keyboard of piano spelen, net zoals zingen doe je dit echt om te genieten... Het gaat allemaal om ontwikkelen van binnenuit: intrinsieke motivatie. Spelplezier!..    

Invloed van muziek op school en werk   

Deze aanpak blijkt ook een positief effect te hebben op schoolprestaties van kinderen en werkprestaties van volwassenen: als je eenmaal gewend bent om echt van binnenuit je weg te vinden in de muziek, ga je dit ook gemakkelijker vinden in de rest van je leven. Je hebt het al meegemaakt...   

Naast het lesgeven geeft Barend dan ook workshops creativiteit en persoonlijke ontwikkeling voor organisaties. Hij werkte hiervoor al samen met adviesbureaus CAP, LTP en Coachbureau Thomas en Masterclasses Zinvol Leiderschap in Groningen.   

Voor informatie      

Voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden bel je naar mobiele telefoon:     

06-24601709 of email je naar: barendschipper@yahoo.com        

Welkom!   

Music lessons in English language from Barend Schipper telephone:+31-624601709. Also online lessons possible. Musikunterricht von Barend Schipper auf Deutsch: Telefon: +31-624601709. Online-Musikunterricht ist ebenfalls möglich

Online lessons are possible. Please ask for information by phone or email: barendschipper@yahoo.com 

Which music lessons? 

Barend Schipper teaches singing, keyboard and piano. He accommodaties his teaching to all ages and levels: lessons for children, grown up amateur musicians and also for professional musicians. He teaches also composing and improvisation, and choir conducting.  

How does Barend teach and in which styles?  

In the music lessons you are in the centre of focus. Barend is a pupil centred teacher and musician. Because of this he can be receptive to your singing, to your playing and to your wishes.  While building up your technique, he takes your capabilities into account and accommodaties quickly.  

Also he goes along with your taste of music. He is at home in many music styles: pop, rock, jazz, classical music,  and music from different continents: world music. He taught for years in these styles and performed in these styles on different professional stages.  Barend is a composer, pianist and vocalist who merges many styles into his music. He recorded over 20 CDs of which you can listen to and buy a selection on this website.   

What is Barend's background of music education?    

Barend studied piano, singing, composing and conducting at music academies in the Netherlands and abroad. He taught singing, piano, keyboard, composing and  prepared ensembles for performance on a professional level since his 18th year, and performed professionally in these fields from that age as well. 

He grew up in a family in which music as well as teaching surrounded him: his father and mother played piano and together the family sang and played together. His father taught pedagogics and didactic at the art academy and teacher academy in Groningen.  His mother directed amateur theatre and operette. 

What is the music lesson like? What is the atmosphere?  

Music is both creative and personal. In the lesson you build up, relaxed and gradual, to an approach which fits you best. This is possible with or without the use of written notes. With existing music or with your own fantasy as well: just what fits with you and what you like. It is really nice to find out what your preferences appear to be...! What your specific musical potential is. Barend is set up and is able to get this up in you and then build on it in the lessons. This way you will get your own personal-oriented lesson.  

Music lessons: developing your capacities from within  

This way your music gradually unfolds step by step, according to your personal possibilities. According to your preferences of build up and musical taste. In this way you develop your capacities of which you become enthusiastic. From the energy, the pleasure and the humor which arise, music sounds natural: it is playing and  expression. It is ‘to play the piano or keyboard isn’t it? Just like you sing to enjoy it! It is all about develop from within: intrinsic motivation. Fun to play! 

The influence of music on school and work  

Thuis approach appears also to have a positive effect on school results and work performance of grown ups: if you have got used to really find your way from within, you find your own way more easy in the rest of your life. You experienced it before… 

So next to teaching, Barend also gives workshops, creativity and personal development for organisations. He collaborated with consultancies as CAP, LTP, Coachbureau Thomas and Masterclasses Meaningful Leadership in Groningen, the Netherlands. 

Information 

For free information about the possibilities, please call mobile phone: +31-624601709 

Welcome!