Online Muziekles van Barend Schipper, telefoon 06-24601709, for information in English language please scroll down

Online muziekles van Barend Schipper: 06-24601709 

Mijn lessen geef ik momenteel nog online.  We zingen en spelen vanuit onze eigen huiskamer of werkkamer. Comfortabel en gezellig!

Online muziekles, hoe gaat dat? 

De WhatsApp video blijkt een prima dienst om muziekles te krijgen: supereenvoudig! 

Je klikt op het cameraatje bovenaan bij WhatsApp en je belt in 'video' mode. Je kunt vanaf je PC of Mac werken of je telefoon of tablet op een muziekstander zetten, eventueel met een touwtje voor stabiliteit. Er is meteen contact en je les kan beginnen! 

Welke muzieklessen?  

Bij Barend Schipper krijg je zangles, pianoles en keyboardles. Hij geeft aangepaste muzieklessen voor alle leeftijden en voor alle niveaus: er zijn muzieklessen voor kinderen, voor volwassen amateur musici en ook voor beroeps musici. Barend geeft ook les in componeren en improviseren en in dirigeren van koren.   

In welke stijlen geeft Barend les?  

Barend is thuis in vele muziekstijlen: pop, rock,  jazz (lichte muziek), klassiek, en muziek uit verschillende werelddelen. Hij heeft in al deze stijlen al jaren lesgegeven en heeft er op professionele podia mee opgetreden. In de CDs die hij nu van zijn eigen muziek maakt, brengt Barend als pianist, zanger en componist veel stijlen in een stuk samen.          

Jij staat centraal

In de muzieklessen sta jij centraal. Barend is een mensgerichte leraar en musicus. Hij kan zich bij je spel of je zingen goed inleven in jouw wensen. Bij de opbouw van je techniek en expressie houdt hij rekening wat je kunt en past hij zich snel aan. Ook kan hij goed meegaan met jouw smaak voor muziek. 

Wat is zijn achtergrond?   

Barend geeft professioneel zang-, piano- en keyboardles sinds zijn 18de jaar, en treedt ook professioneel op als pianist, zanger, componist sinds die leeftijd. Hij studeerde piano, zang, componeren en dirigeren op conservatoria in binnen- en buitenland. 

Wat is de sfeer van de les?   

Muziek is creatief en persoonlijk. Gaandeweg beweeg je naar een aanpak die het beste bij je past. Dit kan met noten, met Youtube, en improviserend. Met bestaande muziek of je eigen muziek, gewoon wat bij je past en wat je leuk vindt. Je krijgt je op jou gerichte les.    

Muziekles: ontwikkelen van binnenuit   

Naar jouw voorkeur van aanpak en muzieksmaak ontwikkelen de lessen.  Zo ontwikkel je mogelijkheden waar jij en je omgeving enthousiasme voor voelt. Vanuit de energie, het plezier en humor die hierdoor ontstaat, klinkt muziek echt fijn. Keyboard of piano spelen. Zingen om te genieten. 

Positieve invloed van muziek op school en werk   

Deze aanpak blijkt ook een positief effect te hebben op school en op werk: enthousiasme en ontspannen doorzettingsvermogen...   

 

Voor verdere informatie       

Telefoon: 06-24601709                                                                                                                                 Email: barendschipper@yahoo.com        

   

Online Music lessons in English language from Barend Schipper telephone:+31-624601709. Online Musikunterricht auf Deutsch von Barend Schipper: Telefon: +31-624601709.

Online music lessons from Barend Schipper: 06-24601709 

I currently teach my music lessons online. We sing and play from our own living room or office. Comfortable and cozy! 

Online music lessons, how is that going? 

The WhatsApp video turns out to be a great service for music lessons: super simple! 

You click on the camera at the top of WhatsApp and you call in 'video' mode. You can work from your PC or Mac or put your phone or tablet on a music stand, possibly with a string for stability. There is immediate contact and your lesson can begin! 

Which music lessons? 

At Barend Schipper you will receive singing lessons, piano lessons and keyboard lessons. He gives adapted music lessons for all ages and for all levels: there are music lessons for children, for adult amateur musicians and also for professional musicians. Barend also teaches composing and improvising and conducting choirs. 

In which styles does Barend teach? 

Barend is at home in many music styles: pop, rock, jazz (light music), classical, and music from different continents. He has taught in all these styles for years and has performed on professional stages. In the CDs that he now makes of his own music, Barend, as a pianist, singer and composer, combines many styles in one piece. 

You are central 

You are central to the music lessons. Barend is a people-oriented teacher and musician. He can empathize with your wishes during your playing or singing. When building your technique and expression, he takes into account what you can do and adapts quickly. He can also go along with your taste for music. 

What is his background? 

Barend has given professional singing, piano and keyboard lessons since the age of 18, and also performs professionally as a pianist, singer and composer since that age. He studied piano, singing, composing and conducting at conservatories at home and abroad. 

What is the atmosphere of the lesson? 

Music is creative and personal. You gradually move towards an approach that suits you best. This can be done with notes, with Youtube, and improvising. With existing music or your own music, just what suits you and what you like. You will receive your targeted lesson. 

Music lesson: developing from the inside 

The lessons develop according to your preference of approach and musical taste. This way you develop possibilities for which you and your environment feel enthusiasm. From the energy, pleasure and humor that this creates, music sounds really nice. Play keyboard or piano. Sing to enjoy. 

Positive influence of music on school and work 

This approach also appears to have a positive effect on school and at work: enthusiasm and relaxed perseverance ...

For further information 

Phone: +31-6-24601709                                                                                                                                        Email: barendschipper@yahoo.com