In English: please scroll down

Muzieklessen en coaching: 'live' en online. 

De corona situatie blijft op de achtergond nog actueel, vandaar dat ik voor het geval dat in een zaaltje voor meer ruimte, actieve ventilatie, ook met deuren op een kier. 

Voor dat geval is naast online lessen ook 'live' les of coaching mogelijk in een 'corona proof' zaaltje: 4,5m x 9m x 4,5m hoog, met ventilatie naar buiten toe, waarbij ook de deuren op een kier kunnen staan tijdens het lesgeven zonder mensen te storen. Natuurlijk met inachtneming van de standaard corona maatregelen als afstand houden en even handen wassen voor de les en bij symptomen graag afmelden. Ik ventileer de ruimte een kwartier voor lessen beginnen en tussen de lessen door. De piano en deurknoppen maak ik schoon voor de lessen. Mocht de regering  later in het seizoen nog een lock down aankondigen, worden hierop de lessen online vervolgd.  

Ik geef ook online muziekles en coaching, hoe gaat dat?     

Sommige mensen kiezen er sowieso voor online coaching of muziekles te hebben, makkelijk als je wat verder weg woont, of vaker op reis of op vakantie bent. Door een ruime ervaring hierin gaat dit uitstekend. 

Tijdens de online muzieklessen zingen en spelen we elk vanuit onze eigen huiskamer of werkkamer. Dat werkt goed en is ook comfortabel en gezellig!.. Het werkt!      

De WhatsApp video blijkt een prima dienst om muziekles te krijgen: supereenvoudig! -ook Zoom gebruiken we.    

WhatsApp: Je klikt op het cameraatje bovenaan bij WhatsApp en je belt in 'video' mode. Je kunt vanaf je telefoon of tablet werken, of vanaf je laptop of tablet/iPad op een muziekstander. Er is meteen contact en je les kan beginnen!   

................................ 

Welke muzieklessen geef ik?   

Ik geef zangles, pianoles en keyboardles. Ik geef aangepaste muzieklessen voor alle leeftijden en voor alle niveaus: er zijn muzieklessen voor kinderen, voor volwassen amateur musici en ook voor beroeps musici. Ik geef ook les in improviseren, componeren en in dirigeren van koren, leiden van ensembles.    

In welke stijlen geef ik les?   

Ik ben thuis in vele muziekstijlen: pop, rock,  jazz, klassiek, en muziek uit verschillende werelddelen. Ik heb in deze stijlen jaren lesgegeven en heb er op professionele podia mee opgetreden. In de CDs die ik nu van mijn eigen muziek maakt, breng ik als pianist, zanger en componist verschillende stijlen in een stuk samen.           

Jij staat centraal 

In de muzieklessen sta jij centraal. Ik ben een mensgerichte leraar en musicus. Ik kan me bij je spel of je zingen goed inleven in je wensen. Bij de opbouw van je techniek en expressie houd ik rekening met wat je kunt en pas ik de opbouw van de les hieraan aan. Ook kan ik goed meegaan met jouw smaak voor muziek doordat ik verschillende stijlen beheers.  

Wat is mijn achtergrond?    

Ik geef professioneel zang-, piano- en keyboardles sinds mijn 18de jaar, en treed ook professioneel op als pianist, zanger en componist sinds die leeftijd. Ik studeerde piano, zang, componeren en dirigeren op verschillende conservatoria in binnen- en buitenland.  

Wat is de sfeer van de les?    

Muziek is creatief en persoonlijk. Gaandeweg beweeg je naar een aanpak die het beste bij je past. Dit kan met noten, met Youtube, en improviserend. Met bestaande muziek of je eigen muziek, gewoon wat bij je past en wat je leuk vindt. Je krijgt je op jou gerichte les.     

Muziekles: ontwikkelen van binnenuit    

Naar jouw voorkeur van aanpak en muzieksmaak ontwikkelen de lessen.  Zo ontwikkel je mogelijkheden waar jij en je omgeving enthousiasme voor voelt. Vanuit de energie, het plezier en humor die hierdoor ontstaat, klinkt muziek echt fijn. Keyboard of piano spelen, zingen om te genieten.  

Positieve invloed van muziek op school en werk    

Deze aanpak blijkt ook een positief effect te hebben op school en op werk: muziek maken brengt je in contact met de instelling om de samenhang te ervaren, enthousiasme en je ontspannen doorzettingsvermogen...    

  

Voor verdere informatie        

barendschipper@yahoo.com        

   

Music lessons and coaching in English language

Music lessons and coaching: 'live' and online. 

The corona situation remains currently in the background When this is actual again, I offer my lessons and coaching in separate place for more space, active ventilation, also with doors ajar. 

In this way, in addition to online lessons, 'live' lessons or coaching are also possible in this 'corona proof' room which has a lot of space around it.  It measures 4.5 m x 9 m x 4.5 m high, with ventilation to the outside, whereby the doors can also be ajar during teaching. Of course taking into account the standard corona measures such as keeping your distance and washing hands before class and please unsubscribe in case of symptoms. In case of an urgent corona situation I ventilate the room 15 minutes before classes start and in between classes. I clean the piano and doorknobs for lessons. If the government announces a lock down later in the season, the classes will be continued online. 

Because of the corona period most of us are now experienced in handling music lessons and coaching online, and some people choose to have online coaching or music lessons anyway, which is convenient if you live a bit further away, or are traveling or on vacation more often or for any other reason. Thanks the extensive experience most of us have gained in this, this works out really fine in the lessons and coaching I give this way for over two years now. 

For those who haven’t experienced it, I’d like to answer the question of how that works: 

WhatsApp: You click on the camera at the top of WhatsApp and you call in 'video' mode. You can work from your phone or tablet, or from your laptop or tablet/iPad on a music stand. There is immediate contact and your lesson can begin! 

The WhatsApp video turns out to be a great service  for getting music lessons: super easy! -we also use Zoom, which takes slightly more time but offers crisp clear image and sound… Just what is convenient to you. 

During the online music lessons we each sing and play from our own living room or study. That works well and is also comfortable and cosy!.. It works! 

................................ 

What music lessons do I give? 

I give singing lessons, piano lessons and keyboard lessons. I give adapted music lessons for all ages and for all levels: there are music lessons for children, for adult amateur musicians and also for professional musicians. I also teach improvisation, composing and conducting choirs and conducting ensembles. 

In which styles do I teach? 

I am at home in many styles of music: pop, rock, jazz, classical, and music from different parts of the world. I've taught these styles for years and performed with them on professional stages. In the CDs that I now make of my own music, as a pianist, singer and composer I bring different styles together in one piece. 

You are central 

You are central in the music lessons. I am a people oriented teacher and musician. I can empathize with your playing or singing well in your wishes. When building up your technique and expression, I take into account what you can do and adjust the structure of the lesson accordingly. Also, I can easily go with your taste for music because I master different styles. 

What is my background? 

I have been teaching voice, piano and keyboard professionally since I was 18 years old, and have also been performing professionally as a pianist, singer and composer since that age. I studied piano, singing, composing and conducting at various conservatories at home and abroad. 

What is the atmosphere of the lesson? 

Music is creative and personal. Gradually, you move to an approach that suits you best. This can be done with notes, with Youtube, and improvising. With existing music or your own music, just what suits you and what you like. You will receive a lesson focused on you. 

Music lesson: developing from the inside 

The lessons develop according to your preference of approach and music taste. In this way you develop possibilities that you and those around you feel enthusiasm for. From the energy, fun and humor that this creates, music sounds really nice. Play keyboard or piano, sing to enjoy. 

Positive influence of music at school and work 

This approach also appears to have a positive effect at school and at work: making music brings you into contact with the institution to experience cohesion, enthusiasm and your relaxed perseverance... 

Coaching: 

My coaching developed from the same line: client centred approach, from deep listening and a long experience in individual and group coaching of 30 plus years from my own company. I cooperated with the former director of a national coaching bureau and cooperated with several other coaching bureaus in the Netherlands. 

For further information: 

barendschipper@yahoo.com

 

 

 

Algemene voorwaarden voor les of coaching van Barend Schipper                                                                                                  ('les' of 'coaching' worden voor de leesbaarheid afwisselend gebruikt)

Coaching-/lestijden  

De les of coaching wordt wekelijks gegeven in principe op een vaste dag en tijd, een keer per week tenzij anders afgesproken. Bij uitzondering kan de les tot uiterlijk 24 uur van te voren door zowel coach als leerling verschoven worden. Bij overmacht kan 2 uur van tevoren de les worden verschoven.  
De lessen mogen uitlopen, hiermee wordt alvast tijd ‘gespaard’ voor een inhaalles.  

Compensatie tijd  

Het kan gebeuren dat door omstandigheden bij leerling of docent/coach een les of coaching uitvalt. Vaak is het lastig om dan een inhaal uur in te plannen: dat zou dan twee keer in de week een coaching hebben betekend, of een dubbele coaching wat misschien moeilijk in het rooster past. Daarom is er voor gekozen om per coaching vaak wat langer les gegeven dan waarvoor wordt betaald. Zo wordt er gestaag ‘compensatietijd’ opgebouwd.  

Als er een coaching uitvalt en er zijn voldoende compensatieminuten, dan wordt de coaching in rekening gebracht en de lestijd in mindering gebracht op het saldo van de opgespaarde compensatietijd.  

Op deze manier wordt er gegarandeerd dat er wordt betaald voor tijd die ook echt is lesgegeven of gecoacht en wordt er voor de docent gegarandeerd dat ook bij uitval het inkomen stabiel blijft (41 lessen/coachings per seizoen).  
In de praktijk staan er over het algemeen meer compensatieminuten dan waar aanspraak op wordt gemaakt. De compensatieminuten die niet worden aangesproken zullen ook niet in rekening worden gebracht: deze zijn voor de rekening van de docent.  
Er is geen vervaldatum voor opgebouwde compensatietijd.  
In overleg kan er in plaats van een compensatie les een extra les worden ingepland.  

3. Vakanties  

Tijdens de officiële schoolvakanties wordt geen les of coaching gegeven. Deze zijn: de herfstvakantie,  kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie.  

De officiële schoolvakanties regio Noord worden gevolgd.  

De overige officiële vrije dagen van school worden in tegenstelling tot de vakanties wel ingehaald of verrekend met compensatietijd.  

In overleg kan er in de vakantie soms een extra les of coaching worden gegeven.  

SCHOOLVAKANTIES IN 2022-23:  

Tijdens deze vakanties wordt geen les gegeven en deze lessen worden niet betaald, ingehaald of verrekend met compensatietijd.  

  

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023

Meivakantie: 29 april t/m 7 mi 2023

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023 

VRIJE DAGEN:  

Op de onderstaande vrije dagen wordt (behalve in onderling overleg) ook geen les gegeven. Deze worden wel gecompenseerd met een inhaalles of verrekend met compensatietijd:  

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023

Pasen: paasmaandag 10 april 2023  

Koningsdag:  donderdag 27 april 2023

Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023  

Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023  

Pinksteren: maandag 29 mei 2023 

 

Ziekte en lesuitval  

Lessen of coachings dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet-gevolgde lessen of coachings worden gecompenseerd met compensatietijd (zie artikel 2) of met een inhaalles. De eventuele inhaalles of -coaching wordt bij voorkeur binnen een maand na het verzuim gegeven.  
Lessen of coachings die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze lessen of coachings worden niet verrekend met compensatietijd.  

Beëindigen van de lessen of coachings

Indien de leerling/ gecoachte persoon de lessen of de coachings wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van twee maanden. De lessen die in deze twee maanden vallen worden bij het opzeggen betaald.  
De leerling heeft met het betalen van de twee maanden opzegtermijn recht op het aantal lessen of coachings dat in deze twee maanden valt. De leerling kan tot een jaar na het opzeggen aanspraak maken op deze lessen. Deze lessen worden ingepland in  overleg met de docent/coach.  
De docent/coach behoudt zich het recht voor om het lesverband of het coachings traject te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen of coachings aan de leerling/gecoachte persoon. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling of gecoachte persoon ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent/coach het resterende gedeelte van het lesgeld of coaching bedrag dat te veel betaald is terugstorten. Alleen wanneer de docent/coach het lesverband beëindigt, kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling of gecoachte persoon besluit de lessen te beëindigen geldt hier de opzegtermijn van twee maanden en is restitutie van lesgelden die vallen binnen de twee maanden niet mogelijk.  

  

  

———————————————————————————————————————