Muziekles van Barend Schipper: telefoon of WhatsApp 06-24601709. In English: please scroll down

Muzieklessen: 'live' en online.

In het seizoen 2020-21 geef ik afwisselend 'live' en online muzieklessen, afhankelijk van de corona situatie.

Momenteel is dit 'live' in een 'corona proof' zaaltje: 4,5m x 9m x 4,5m hoog, met ventilatie naar buiten toe. Natuurlijk met inachtneming van de standaard corona maatregelen als afstand houden en even handen wassen voor de les en bij symptomen graag afmelden. Ik ventileer de ruimte een kwartier voor lessen beginnen en tussen de lessen door. Tijdens de les staat de deur op een kier. De piano en deurknoppen maak ik schoon voor de lessen. Misschien dat later in het seizoen de regering nog een lock down aankondigt, hierop worden de lessen online vervolgd. 

Online muziekles, hoe gaat dat?    

We zingen en spelen we elk vanuit onze eigen huiskamer of werkkamer. Dat werkt goed en is ook comfortabel en gezellig!     

De WhatsApp video blijkt een prima dienst om muziekles te krijgen: supereenvoudig! -ook Zoom en Skype kunnen we gebruiken-    

Je klikt op het cameraatje bovenaan bij WhatsApp en je belt in 'video' mode. Je kunt vanaf je telefoon of tablet werken, of vanaf je PC of Mac. Je kunt die op een muziekstander zetten, eventueel met een touwtje vastzetten. Er is meteen contact en je les kan beginnen!  

................................

Welke muzieklessen geef ik?  

Ik geef zangles, pianoles en keyboardles. Ik geef aangepaste muzieklessen voor alle leeftijden en voor alle niveaus: er zijn muzieklessen voor kinderen, voor volwassen amateur musici en ook voor beroeps musici. Ik geef ook les in improviseren, componeren en in dirigeren van koren, leiden van ensembles.   

In welke stijlen geef ik les?  

Ik ben thuis in vele muziekstijlen: pop, rock,  jazz, klassiek, en muziek uit verschillende werelddelen. Ik heb in deze stijlen jaren lesgegeven en heb er op professionele podia mee opgetreden. In de CDs die ik nu van mijn eigen muziek maakt, breng ik als pianist, zanger en componist verschillende stijlen in een stuk samen.          

Jij staat centraal

In de muzieklessen sta jij centraal. Ik ben een mensgerichte leraar en musicus. Ik kan me bij je spel of je zingen goed inleven in je wensen. Bij de opbouw van je techniek en expressie houd ik rekening met wat je kunt en pas ik de opbouw van de les hieraan aan. Ook kan ik goed meegaan met jouw smaak voor muziek doordat ik verschillende stijlen beheers. 

Wat is mijn achtergrond?   

Ik geef professioneel zang-, piano- en keyboardles sinds mijn 18de jaar, en treed ook professioneel op als pianist, zanger en componist sinds die leeftijd. Ik studeerde piano, zang, componeren en dirigeren op verschillende conservatoria in binnen- en buitenland. 

Wat is de sfeer van de les?   

Muziek is creatief en persoonlijk. Gaandeweg beweeg je naar een aanpak die het beste bij je past. Dit kan met noten, met Youtube, en improviserend. Met bestaande muziek of je eigen muziek, gewoon wat bij je past en wat je leuk vindt. Je krijgt je op jou gerichte les.    

Muziekles: ontwikkelen van binnenuit   

Naar jouw voorkeur van aanpak en muzieksmaak ontwikkelen de lessen.  Zo ontwikkel je mogelijkheden waar jij en je omgeving enthousiasme voor voelt. Vanuit de energie, het plezier en humor die hierdoor ontstaat, klinkt muziek echt fijn. Keyboard of piano spelen, zingen om te genieten. 

Positieve invloed van muziek op school en werk   

Deze aanpak blijkt ook een positief effect te hebben op school en op werk: muziek maken brengt je in contact met de instelling om de samenhang te ervaren, enthousiasme en je ontspannen doorzettingsvermogen...   

 

Voor verdere informatie       

Telefoon of WhatsApp 06-24601709                                                                                                                       Email: barendschipper@yahoo.com        

   

Music lessons in English language from Barend Schipper telephone or WhatsApp +31-624601709. Online Musikunterricht auf Deutsch von Barend Schipper: Telefon oder WhatsApp +31-624601709.

Muzieklessen: online and 'live'.

In the 2020-21 season, depending on the corona situation, I alternately give online and 'live' music lessons. Currently my lessons are 'live': 

Corona measures  

Currently I am giving 'live' music lessons again. I give in a room with a Kawai piano and an extra high ceiling and good ventilation. In addition I use the standard Corona measures:  

We keep a distance of 1.5 meters and wash our hands in the sink before class starts, when you have symptoms please call and cancel your lesson. I wash the objects you touch -the doorknobs, the piano etc.- beforehand and after with soap and ventilate the room before and between the lessons. The space is well ventilated. 

Online music lessons, how does that work?  

The WhatsApp video turns out to be a great service for music lessons: super easy! -also Skype and Zoom will function, of course-  

You click on the camera at the top of WhatsApp and you call in 'video' mode. You can work from your PC or Mac or put your phone or tablet on a music stand, possibly with a string for stability. There is immediate contact and your lesson can begin!

If the situation of the corona period allows this again, I will give 'live' lessons again:

In a room of 9 x 4.5 with an extra high ceiling (4,5 m) and with a strong ventilation directed outwards and with the outside door slightly open. In addition I use the standard Corona measures:   

Our Corona measures: We keep a distance of 1.5 meters and wash our hands in the sink before class starts, please dry with paper towels. I wash the objects you touch -the doorknobs, the piano etc.- beforehand and after with soap. The space is well ventilated. While singing we keep 3 meters away. Please make little use of the toilet, please bring your own drinks and common sense  ; )   

I also teach online. In that case, we each sing and play from our own living room or study. That works well and is also comfortable and cozy!  

......................................

Which music lessons do I teach? 

You will receive singing lessons, piano lessons or keyboard lessons. I give adapted music lessons for all ages and for all levels: there are music lessons for children, for adult amateur musicians and also for professional musicians. I also teach composing and improvising and conducting choirs. 

In which styles do I teach? 

I am at home in different music styles: pop, rock, jazz (light music), classical, and world music; music from all continents. I have taught in all these styles for years and have performed on professional stages. In his recordings of my own music, as a pianist, singer and composer, I combine different styles in one piece: intercultural art music. 

You are at the centre 

You are central to the music lessons. I am a people-oriented teacher and musician. I attune to your way of learning, to your wishes and capabilities. I go along with your taste for music while I will build your technique in what ever kind of music you prefer.. 

Music lessons: developing from the inside  

The lessons develop according to your preference of approach and musical taste. This way you develop possibilities for which you and your environment feel enthusiasm. From the energy, pleasure and humor that this creates, music sounds really nice. Play keyboard or piano. Sing to enjoy. 

What is his background? 

I have given professional singing, piano and keyboard lessons since the age of 18, and also perform professionally as a pianist, singer and composer since that age. I studied piano, singing, composing and conducting at conservatories in the Netherlands and abroad, I was a professor of composition at the conservatory of Turku, Finland. 

What is the atmosphere of the lesson? 

Music is creative and personal. You gradually move towards an approach that suits you best. This can be done with notes, with Youtube, and improvising. With existing music or your own music, just what suits you and what you like. You will receive your tailor made lesson. 

Positive influence of music on school and work 

This approach also appears to have a positive effect on school and at work: enthusiasm and relaxed perseverance ...

I also teach online. In that case, we each sing and play from our own living room or study. That works well and is also comfortable and cozy! 

Online music lessons, how does that work? 

The WhatsApp video turns out to be a great service for music lessons: super easy! -also Skype and Zoom will function, of course- 

You click on the camera at the top of WhatsApp and you call in 'video' mode. You can work from your PC or Mac or put your phone or tablet on a music stand, possibly with a string for stability. There is immediate contact and your lesson can begin!

 

For further information 

Phone/WhatsApp +31-6-24601709                                                                                                                         Email: barendschipper@yahoo.com