In English: please scroll down

Muzieklessen: 'live' en online.

In het seizoen 2020-21 geef ik afwisselend 'live' en online muzieklessen, afhankelijk van de corona situatie.

Momenteel is dit naast online lessen ook weer 'live' in een 'corona proof' zaaltje: 4,5m x 9m x 4,5m hoog, met ventilatie naar buiten toe. Natuurlijk met inachtneming van de standaard corona maatregelen als afstand houden en even handen wassen voor de les en bij symptomen graag afmelden. Ik ventileer de ruimte een kwartier voor lessen beginnen en tussen de lessen door. Tijdens de les staat de deur op een kier. De piano en deurknoppen maak ik schoon voor de lessen. Misschien dat later in het seizoen de regering nog een lock down aankondigt, hierop worden de lessen online vervolgd. 

Online muziekles, hoe gaat dat?    

We zingen en spelen we elk vanuit onze eigen huiskamer of werkkamer. Dat werkt goed en is ook comfortabel en gezellig!     

De WhatsApp video blijkt een prima dienst om muziekles te krijgen: supereenvoudig! -ook Zoom en Skype kunnen we gebruiken-    

Je klikt op het cameraatje bovenaan bij WhatsApp en je belt in 'video' mode. Je kunt vanaf je telefoon of tablet werken, of vanaf je laptop of tablet/iPad op een muziekstander. Er is meteen contact en je les kan beginnen!  

................................

Welke muzieklessen geef ik?  

Ik geef zangles, pianoles en keyboardles. Ik geef aangepaste muzieklessen voor alle leeftijden en voor alle niveaus: er zijn muzieklessen voor kinderen, voor volwassen amateur musici en ook voor beroeps musici. Ik geef ook les in improviseren, componeren en in dirigeren van koren, leiden van ensembles.   

In welke stijlen geef ik les?  

Ik ben thuis in vele muziekstijlen: pop, rock,  jazz, klassiek, en muziek uit verschillende werelddelen. Ik heb in deze stijlen jaren lesgegeven en heb er op professionele podia mee opgetreden. In de CDs die ik nu van mijn eigen muziek maakt, breng ik als pianist, zanger en componist verschillende stijlen in een stuk samen.          

Jij staat centraal

In de muzieklessen sta jij centraal. Ik ben een mensgerichte leraar en musicus. Ik kan me bij je spel of je zingen goed inleven in je wensen. Bij de opbouw van je techniek en expressie houd ik rekening met wat je kunt en pas ik de opbouw van de les hieraan aan. Ook kan ik goed meegaan met jouw smaak voor muziek doordat ik verschillende stijlen beheers. 

Wat is mijn achtergrond?   

Ik geef professioneel zang-, piano- en keyboardles sinds mijn 18de jaar, en treed ook professioneel op als pianist, zanger en componist sinds die leeftijd. Ik studeerde piano, zang, componeren en dirigeren op verschillende conservatoria in binnen- en buitenland. 

Wat is de sfeer van de les?   

Muziek is creatief en persoonlijk. Gaandeweg beweeg je naar een aanpak die het beste bij je past. Dit kan met noten, met Youtube, en improviserend. Met bestaande muziek of je eigen muziek, gewoon wat bij je past en wat je leuk vindt. Je krijgt je op jou gerichte les.    

Muziekles: ontwikkelen van binnenuit   

Naar jouw voorkeur van aanpak en muzieksmaak ontwikkelen de lessen.  Zo ontwikkel je mogelijkheden waar jij en je omgeving enthousiasme voor voelt. Vanuit de energie, het plezier en humor die hierdoor ontstaat, klinkt muziek echt fijn. Keyboard of piano spelen, zingen om te genieten. 

Positieve invloed van muziek op school en werk   

Deze aanpak blijkt ook een positief effect te hebben op school en op werk: muziek maken brengt je in contact met de instelling om de samenhang te ervaren, enthousiasme en je ontspannen doorzettingsvermogen...   

 

Voor verdere informatie       

barendschipper@yahoo.com       

   

Music lessons in English language

Muzieklessen: online and 'live'.

In the 2020-21 season, depending on the corona situation, next to online I give currently 'live' music lessons again. 

Live lessons

I give lessons in a room 9 x 4.5 with an extra high ceiling (4,5 m) and with a strong ventilation directed outwards and with the outside door slightly open. In addition I use the standard Corona measures:    with a Kawai piano and an extra high ceiling and good ventilation. In addition I use the standard Corona measures:  

We keep a distance of 1.5 meters and wash our hands in the sink before class starts, when you have symptoms please call and cancel your lesson. I wash the objects you touch -the doorknobs, the piano etc.- beforehand and after with soap and ventilate the room before and between the lessons. The space itself is well ventilated too. 

Online music lessons

I also teach online. In that case, we each sing and play from our own living room or study. That works well and is also comfortable and fun!  

The WhatsApp video turns out to be a great service for music lessons: super easy! -also Skype and Zoom will function, of course-  

You click on the camera at the top of WhatsApp and you call in 'video' mode. You can work from your PC or Mac or put your phone or tablet on a music stand, possibly with a string for stability. There is immediate contact and your lesson can begin!

.................................

Which music lessons do I teach? 

You will receive singing lessons, piano lessons or keyboard lessons. I give adapted music lessons for all ages and for all levels: there are music lessons for children, for adult amateur musicians and also for professional musicians. I also teach composing and improvising and conducting choirs. 

In which styles do I teach? 

I am at home in different music styles: pop, rock, jazz (light music), classical, and world music; music from all continents. I have taught in all these styles for years and have performed on professional stages. In his recordings of my own music, as a pianist, singer and composer, I combine different styles in one piece: intercultural art music. 

You are at the centre 

You are central to the music lessons. I am a people-oriented teacher and musician. I attune to your way of learning, to your wishes and capabilities. I go along with your taste for music while I will build your technique in what ever kind of music you prefer.. 

Music lessons: developing from the inside  

The lessons develop according to your preference of approach and musical taste. This way you develop possibilities for which you and your environment feel enthusiasm. From the energy, pleasure and humor that this creates, music sounds really nice. Play keyboard or piano. Sing to enjoy. 

What is his background? 

I have given professional singing, piano and keyboard lessons since the age of 18, and also perform professionally as a pianist, singer and composer since that age. I studied piano, singing, composing and conducting at conservatories in the Netherlands and abroad, I was a professor of composition at the conservatory of Turku, Finland. 

What is the atmosphere of the lesson? 

Music is creative and personal. You gradually move towards an approach that suits you best. This can be done with notes, with Youtube, and improvising. With existing music or your own music, just what suits you and what you like. You will receive your tailor made lesson. 

Positive influence of music on school and work 

This approach also appears to have a positive effect on school and at work: enthusiasm and relaxed perseverance ...

I also teach online. In that case, we each sing and play from our own living room or study. That works well and is also comfortable and cozy! 

 

For contact and more information: barendschipper@yahoo.com

 

 

 

 

Algemene voorwaarden voor les of coaching van Barend Schipper

Coachingtijden  

De les of coaching wordt wekelijks gegeven in principe op een vaste dag en tijd. Bij uitzondering kan de les tot uiterlijk 24 uur van te voren door zowel coach als leerling verschoven worden. Bij overmacht kan 2 uur van tevoren de les worden verschoven.  
De lessen mogen uitlopen, hiermee wordt alvast tijd ‘gespaard’ voor een inhaalles.  

Compensatie tijd  

Het kan gebeuren dat door omstandigheden bij leerling of docent een coaching of les uitvalt. Vaak is het lastig om dan een inhaal uur in te plannen: dat zou dan twee keer in de week coaching hebben betekend, of een dubbele coaching wat misschien moeilijk in het rooster past. Daarom is er voor gekozen om per les vaak wat langer coaching gegeven dan waarvoor wordt betaald. Zo wordt er gestaag ‘compensatietijd’ opgebouwd.  

Als er een coaching uitvalt en er zijn voldoende compensatieminuten, dan wordt de les in rekening gebracht en de lestijd in mindering gebracht op het saldo van de opgespaarde compensatietijd.  

Op deze manier wordt er gegarandeerd dat er wordt betaald voor tijd die ook echt is gecoacht en wordt er voor de docent/coach gegarandeerd dat ook bij uitval het inkomen stabiel blijft (41 coachings per seizoen).  
In de praktijk opstaan er over het algemeen meer compensatieminuten dan waar aanspraak op wordt gemaakt. De compensatieminuten die niet worden aangesproken zullen ook niet in rekening worden gebracht: deze zijn voor de rekening van de docent/coach.  
Er is geen vervaldatum voor opgebouwde compensatietijd.  
In overleg kan er in plaats van een compensatieles een extra coaching worden ingepland.  

3. Vakanties  

Tijdens de officiële schoolvakanties wordt geen les gegeven, en deze lessen worden ook niet verrekend met compensatietijd. Deze zijn: de herfstvakantie,  kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie.  

De officiële schoolvakanties regio Noord worden gevolgd.  

De overige officiële vrije dagen van school worden ingehaald of verrekend met compensatietijd.  

In overleg kan er in de vakantie soms een extra coaching worden gegeven.  

SCHOOLVAKANTIES IN 2021-22:  

Tijdens deze vakanties wordt geen les gegeven en deze lessen worden niet ingehaald of verrekend met compensatietijd.  

  

Herfstvakantie  

16 oktober 2021  

24 oktober 2021  

Kerstvakantie 2018-2019  

25 december 2021  

9 januari 2022  

Voorjaarsvakantie 2021  

19 februari 2022  

27 februari 2022  

Meivakantie 2021  

30 april 2022  

8 mei 2022  

Zomervakantie 2021  

16 juli 2022  

28 augustus 2022  

VRIJE DAGEN:  

Op de onderstaande vrije dagen wordt (behalve in onderling overleg) ook geen les gegeven. Deze worden wel gecompenseerd met een inhaalles of verrekend met compensatietijd:  

Goede Vrijdag  

Vrijdag, 15 April 2022  

Pasen  

Zondag en maandag, 17 en 18 April 2022  

Koningsdag  

Woensdag, 27 April 2022  

Bevrijdingsdag  

Donderdag, 5 Mei 2022  

Hemelvaartsdag  

Donderdag, 26 Mei 2022  

Pinksteren  

Zondag en maandag, 5 en 6 Juni 2022  

Ziekte en lesuitval  

Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet-gevolgde lessen worden gecompenseerd met compensatietijd (zie artikel 2) of met een inhaalles. De eventuele inhaalles wordt bij voorkeur binnen een maand na het verzuim gegeven.  
Lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze lessen worden niet verrekend met compensatietijd.  

Beëindigen van de lessen  

Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van twee maanden. De lessen die in deze twee maanden vallen worden bij het opzeggen betaald.  
De leerling heeft met het betalen van de twee maanden opzegtermijn recht op het aantal lessen dat in deze twee maanden valt. De leerling kan tot een jaar na het opzeggen aanspraak maken op deze lessen. Deze lessen worden ingepland in  overleg met de docent.  
De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent het resterende gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Alleen wanneer de docent het lesverband beëindigt, kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen geldt hier de opzegtermijn van twee maanden en is restitutie van lesgelden die vallen binnen de twee maanden niet mogelijk.  

  

  

———————————————————————————————————————